Projekt - "Z uczelni do biznesu"

 

Z uczelni do biznesu

Rok realizacji: 2008/2009

Na przełomie roku 2008 i 2009 Dolnośląski Instytut Doradczy zorganizował szkolenie pn. "Z uczelni do biznesu" finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Według wywiadów przeprowadzonych ze studentami wyższych wrocławskich uczelni istnieje szerokie zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości. To właśnie te informacje były przyczyną stworzenia tego projektu, a także próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego podejmowanie inicjatyw przedsiębiorczości przez młodzież akademicką na Dolnym Śląsku jest tak rzadko spotykane? Autorzy projektu doszli do wniosku, że głównie ze względu na brak wiedzy o charakterze formalnym dotyczącej sposobu założenia firmy, wyboru formy ewentualnej działalności gospodarczej czy możliwości pozyskania funduszu na jej uruchomienie. Systematyczne i stałe podejmowanie działań minimalizujących lukę w tych zasobach wiedzy, niewątpliwie przyczyni się do skutecznej, najpierw minimalizacji, a potem eliminacji istniejących barier przedsiębiorczości w sektorze MŚP. Wartością dodaną projektu będą nie tylko przekazanie informacji, ale utworzenie relacji pomiędzy odbiorcami projektu, a dolnośląskim światem biznesu i nauki.

Celem ogólnym projektu był przede wszystkim wzrost aktywności innowacyjnej oraz przedsiębiorczości wśród studentów oraz absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dolnośląskich wyższych uczelni, oraz doktorantów, poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 • wspieranie powstawania działalności gospodarczej typu spin out/spin off
 • motywowanie do zakładania własnych firm, jako głównego nośnika przedsiębiorczości w regionie
 • transfer wiedzy w zakresie tworzenia własnych form działalności gospodarczej
 • integracja uczestników projektu i tworzenie sieci współpracy pomiędzy członkami grupy docelowej oraz światem nauki i praktyki
 • wspomaganie w ten sposób tworzenia dolnośląskiej "gospodarki opartej na wiedzy" (GOW)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

 

 

Partnerzy

 

 • WCDN
 • KKN
 • CeTA
 • KATARYNKA
 • ADAPTER
 • SEKTOR3
 • Umbrella